Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ στους συλλόγους μέλη της για τη διαδικασία ορισμού του προσωπικού ασφαλείας

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 209


Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με το με αριθμ. πρωτ.: 135/21/ΓΘ/25-1-2013 έγγραφό της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.) ζητεί από τα μέλη της (Δήμους) την λήψη πρωτοβουλιών για τον ορισμό του προσωπικού Ασφαλείας έτους 2013.

Για την ενημέρωσή σας και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλους τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, σας καταθέτουμε το ενημερωτικό σημείωμα της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαρίας Τσίπρα που αναλυτικά αναφέρει:

1. Το άρθρο 19 του Νόμου 1264/1982 κατοχυρώνει στο δικαίωμα της απεργίας, όπως αυτό προστατεύεται συνταγματικά αλλά και βάσει διεθνών συμβάσεων εργασίας, εξειδικεύοντας τις εγγυήσεις για την άσκησή του. Στην παράγραφο 2 αυτού, προβλέπει ρητώς, ότι για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στις Επιχειρήσεις Δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου επιβάλλεται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 20, παρ.2 και 21 του Ν.1264/1982.

2. Το άρθρο 21, παρ.1 του ιδίου ως άνω Νόμου προβλέπει, ότι κατά την διάρκεια απεργίας, που κηρύσσεται από συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων. Παράλληλα, στις περιπτώσεις των Δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. πρέπει να διατίθεται επιπρόσθετα, το αναγκαίο προσωπικό για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την διάρκεια της απεργίας.

3. Η διαδικασία για τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας και του προσωπικού για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου ορίζεται στις παραγράφους 4 επίσης του ιδίου ως άνω άρθρου. Το αναγκαίο προσωπικό ορίζεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης στην επιχείρηση και της διοικήσεως της επιχειρήσεως. Με την ως άνω ειδική συμφωνία μπορεί να καθορίζονται και οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, που πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας.

4. Η ως άνω συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ξεκινάει δε με την εξώδικη πρόσκληση ενός εκ των ενδιαφερόμενων μερών προς το άλλο μέχρι την 5η Νοεμβρίου κάθε έτους. Η ως άνω πρόταση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τον καθορισμό του προτεινόμενου προσωπικού. Η κλήση επιδίδεται επίσης και στο Υπουργείο Εργασίας. Η συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις καταρτίζεται μέχρι 25 Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος, κοινοποιείται δε μέσα σε 5 ημέρες από την υπογραφή της στο Υπουργείο Εργασίας.

5. Σε περίπτωση, που τα μέρη δεν συμφωνήσουν ή δεν καταρτισθεί συμφωνία μέχρι τις 25 Νοεμβρίου ή αυτή δεν κοινοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, τότε ένα εκ των μερών δικαιούται να προσφύγει στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1876/1990, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.3899/2010) ζητώντας τις υπηρεσίες μεσολαβητή. Μετά την υποβολή της αιτήσεως, ορίζεται μεσολαβητής μετά από κοινή συμφωνία των μερών ή κατόπιν κληρώσεως και τα μέρη καλούνται σε διαπραγματεύσεις. Σε περίπτωση, που εντός 20 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του μεσολαβητή δεν επιτευχθεί κοινή συμφωνία, τότε ο μεσολαβητής δικαιούται να υποβάλλει δική του πρόταση. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή εντός 5 ημερών από τα μέρη, τότε τεκμαίρεται ότι έχει απορριφθεί.

6. Συνεπεία του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, προκύπτει, ότι μετά την παρέλευση της 25ης Νοεμβρίου δεν είναι δυνατή η κατάρτιση συμφωνίας μεταξύ σωματείου και εργοδότη για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, χωρίς την προσφυγή ενός εκ των δύο μερών στην διαδικασία της Μεσολάβησης. Συνεπεία αυτού, ουδεμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να λάβει χώρα στην κατεύθυνση αυτή, παρεκτός και εάν ένα εκ των μερών προσφύγει στην Μεσολάβηση, χωρίς να προκύπτει αποκλειστική υποχρέωση της πλευράς της συνδικαλιστικής οργάνωσης να κάνει την ενέργεια αυτή. Εάν βεβαίως ο εργοδότης ζητήσει την Μεσολάβηση τότε είναι προφανές, ότι η πλευρά των εργαζομένων πρέπει να προσέλθει στην διαδικασία υποβάλλοντας την δική της πρόταση.

7. Επισημαίνεται, ότι είτε η συμφωνία (εφόσον επιτευχθεί) είτε η πρόταση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρέπει να περιέχει δύο βασικά στοιχεία (Α) τον καθορισμό των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, καθώς είναι προφανές, ότι η εργοδοτική πλευρά θα επιδιώξει συστηματικά να εντάξει στην ως άνω έννοια κάθε λειτουργία της επιχείρησης με αποτέλεσμα την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας στην πράξη (Β) τον καθορισμό κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Τονίζεται επίσης, ότι είναι σημαντικό, σε κάθε μία από αυτές τις συμφωνίες να περιέχεται όρος, που να προβλέπει, ότι σε περίπτωση, που η συμμετοχή στην απεργία είναι τέτοια, που στην ουσία να καλύπτονται οι ανάγκες ασφάλειας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης αλλά και να εξυπηρετούνται οι στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τότε από το ορισθέν προσωπικό ασφαλείας θα αφαιρείται αντίστοιχος αριθμός κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα. Έτσι, εάν σε μια υπηρεσία υπηρετούν 5 οδηγοί και σε μία απεργία δεν συμμετέχουν οι 4 (άρα εργάζονται), τότε προφανώς δεν γεννάται θέμα προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, αφού στην πράξη η υπηρεσία λειτουργεί και καλύπτει σχεδόν στο 100% τις ανάγκες της.

Συνάδελφοι,

Είναι ολοφάνερο ότι η πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Προέδρου της κ. Σίμου Δανιηλίδη είναι ενταγμένη στη γενικότερη προσπάθεια κυβέρνησης και αιρετών για κατάργηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Γι’ αυτό δεν συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες ή συμφωνίες που είναι εκτός χρονικών ορίων εφαρμογής του Νόμου 1264/1982 και άμεσα ενημερώνουμε την Ομοσπονδία όπου γίνεται προσπάθεια κατάργησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: