Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Έγγραφο της Ε.Ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο ΥΠ.ΕΣ. για την απόσπαση των Δημοτικών Αστυνομικών σε τουριστικούς δήμους (6μηνο)

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 210

Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
 Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΕπειδή υποβάλλονται πολλά ερωτήματα στην Ομοσπονδία και ιδιαίτερα μετά το με αριθμ. πρωτ.: οικ.46201/43029/9-1-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που απαντά σε ερωτήματα του Δήμου Αθηναίων σας ζητούμε να μας απαντήσετε, εάν δεν παρέλθει η τριετία μπορεί Δημοτικός Αστυνόμος να αποσπασθεί εκ νέου για 6 μήνες σε Δημοτική Αστυνομία άλλου τουριστικού Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3731/2008;

Άποψη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι ότι το θέμα της απόσπασης σε τουριστικό Δήμο είναι ειδικό θέμα που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 και ως ειδικό θέμα είναι εσφαλμένη η παραπομπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.).

Κατόπιν των πιο πάνω δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ορθό το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, γιατί αν πράγματι ισχύει το άρθρο 73 του Ν. 3584/2007 για τις αποσπάσεις σε τουριστικό Δήμο, τότε θα έπρεπε να είναι σε ισχύ και η γ’ περίπτωση της παρ. 14 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν την παρέλευση της 8ετίας για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους.

Επειδή η άποψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πάσχει ως προς την ορθότητά της και την σωστή ερμηνεία, σας ζητούμε όπως έχουμε άμεσα την ερμηνεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: