Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Δ.Α.Θ.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟY ΔΗΜΟΤΙΚΩN ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΑΡΘΡΟ 1ον

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα την Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 93Β. Το σωματείο είναι μέλος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Σκοπός του Σωματείου είναι η συσσωμάτωση των μελών και η με την συνεργασία, αλληλεγγύη, κοινές ενέργειες αυτών, μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων τους και η ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου, όπως και η ψυχαγωγία και προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών για την εξασφάλιση και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του σωματείου.
Αλληλεγγύη και συνένωση των προσπαθειών με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών .
Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη πάνω στα προβλήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση έκτατων αναγκών και αλληλοβοηθείας .

ΑΡΘΡΟ 3ον

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το σωματείο:
Α) Με την ανάπτυξη στα μέλη του της συνδικαλιστικής συνείδησης και με την κατάδειξη σ’ αυτά των πλεονεκτημάτων της συνδικαλιστικής οργανώσεως τους.
Β) Με την κατάρτιση και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή οιασδήποτε άλλης μορφής συμβάσεως, καθώς και με τη συμμετοχή του στις διαιτητικές ρυθμίσεις των συλλογικών διαφορών εργασίας κατά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Γ) Με την ίδρυση ταμείου έκτακτης ενισχύσεως των μελών του (Ταμείο αλληλοβοήθειας των μελών του).
Δ) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης, λέσχης ή άλλων κέντρων ψυχαγωγία, την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (διαλέξεις, προβολές, εκδρομές κ.λ.π.), καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων και εντύπων..
Ε) Με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ των μελών.
ΣΤ) Με την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας.
Ζ) Με την συγκρότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης επαγγελματικών και άλλων θεμάτων εξειδικεύσεως των υπαλλήλων, όπως και τη συγκρότηση επιτροπών χώρου εργασίας.
Η) Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, παραστάσεις ενώπιον των Αρχών, απεργίες κ.λ.π.
Θ) Συμμετοχή σε ανάλογες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.


ΑΡΘΡΟ 4ον

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί εις την Δημοτική Αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Μέλη επίσης, μπορούν να γίνουν και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί από άλλους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, στους οποίους δεν υφίσταται η δυνατότητα ίδρυσης σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών μέχρι τη σύσταση εκεί σωματείου. Η εγγραφή ως μέλους του σωματείου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση έγγραφη εισάγεται εις την πρώτη από την υποβολή της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί εις την Δημοτική Αστυνομία όπως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Μέλη του σωματείου που αποχώρησαν μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κριθούν ως επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 5ον

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, ουδέποτε δε να γίνονται αίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου. Τα μέλη που απουσίασαν από δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για εκλογή διοικήσεως ή έχουν πάψει πριν από έξι μήνες να απασχολούνται στη Δημοτική Αστυνομία διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Τα μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σ’αυτό έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις. Δηλ. εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους και εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Έχουν δικαίωμα λόγου και της κριτικής και του ελέγχου στις Γενικές Συνελεύσεις και των πεπραγμένων της Διοίκησης. Τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.


ΑΡΘΡΟ 7ον

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο υποβαλλόμενη τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος, που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει όλες τις καθυστερημένες εισφορές των προηγούμενων ετών και του έτους αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 8ον

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη στους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθυστερούν συνδρομές περισσότερους από έξι (6) μήνες, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται και αν δεν συμμορφωθούν διαγράφονται από το Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να αναφέρει τους λόγους διαγραφής.
Δεν διαγράφονται από το Σωματείο ούτε αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους ούτε αποκλείονται του δικαιώματος εγγραφής οι απέχοντες από την εργασία τους λόγω ασθενείας ή άδειας μετά ή άνευ αποδοχών μέχρι ενός έτους. Διαγραφή μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Διαγραφόμενο μέλος για την καθυστέρηση συνδρομής επανεγγράφεται μετά την εξόφληση των καθυστερούμενων συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 9ον

Πόροι του Σωματείου είναι :
Α) το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών αυτού η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις
Β) τα από την περιουσία του σωματείου εν γένει έσοδα
Γ) οι τυχόν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, ιδιωτών βάσει νομοθεσίας
Δ) οι εισπράξεις από παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, διαλέξεις οργανωμένες από το Σωματείο και από κάθε άλλο πόρο περιεχόμενο σ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ον

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραγράφει οφειλές από συνδρομές μελών που βρέθηκαν σε ανικανότητα για εργασία πέρα από ένα μήνα.

ΑΡΘΡΟ 11ον

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται, αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι δε αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων τη Διοίκησης και δικαιούται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε σύμφωνα με το νόμο.
Κάθε χρόνο συγκαλείται μια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτάται στο χώρο εργασίας τριάντα (30) ημέρες πριν από τη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος που πέρασε και υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός του έτους αυτού, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ο προϋπολογισμός του έτους που αρχίζει.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τις εργασίες αυτού και θα συζητούνται επίκαιρα θέματα. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με έγγραφο, που θα γράφει τα θέματα της ημερησίας διάταξης το ένα τρίτο των ταμειακώς εντάξει μελών ή όταν ανακύψουν οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στη διαχείριση του Σωματείου οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το εζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεως που αναφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12ον

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το εν τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου εκτός των περιπτώσεων των 99 και 100 του Α.Κ. Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός των μελών τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες οπότε απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί η απαρτία και μετά εκλέγεται με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής, που δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και καθαρογραφής των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Η Γεν. Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερησία διάταξη τίθεται υπόψιν της Γεν. Συνέλευσης και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι.

ΑΡΘΡΟ 13ον

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (το 1/2 συν ένας) των παρόντων μελών εκτός από των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας γίνονται μυστικά αλλιώς είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού ουδέποτε όμως δια βοής.
Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και ενός τετάρτου (1/4) των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό απαιτείται πλεοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 14ον
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη που αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας ή στάση εργασίας ή άλλης μορφής συνδικαλιστικής δράσης και με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει ο νόμος.
Εφόσον ληφθεί η απόφαση για κήρυξη απεργίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει πενταμελή απεργιακή επιτροπή εκτός των μελών του Δ.Σ. η οποία μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνουν την απεργία. Ομοίως η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αποφασίζει τη λήξη της απεργίας.

ΑΡΘΡΟ 15ον

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη που αποφασίζει για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και εσωτερικού κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 16ον

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων και ταμειακώς τακτοποιηθέντων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η εφορευτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

ΑΡΘΡΟ 17ον

Η εκλογή των ανωτέρω οργάνων του σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Είναι δυνατό όμως εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί, οι εκλογές να γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν περισσότερους ψήφους. Οι έδρες του Δ.Σ. της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 18ον

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου ή του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς και, η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και την σφραγίδα της οργάνωσης.
Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά το άρθρο 10 παρ. 26 της Γενικής Συνέλευσης παραδίδονται την επομένη ημέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του αρμοδίου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 19ον

Το Σωματείο το διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια. Αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρούν τα τακτικά που εξέρχονται με οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία τους είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.

ΑΡΘΡΟ 20ον

Τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται μέσα σε οχτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερους ψήφους με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Δ.Σ. και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, αναπληρωτή Γραμματέα, αναπληρωτή Ταμία και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.
Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Δ.Σ. Τις ημεραργίες και τα έξοδα για συνδικαλιστικούς λόγους των μελών του Δ.Σ. καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή με γραπτή πρόσκληση τριών (3) μελών του Δ.Σ. στην οποία θα γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία ανακοινώνεται εικοσιτέσσερεις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Είναι απαραίτητη η παρουσία τεσσάρων τουλάχιστο μελών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος για να γίνει απαρτία. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα παίρνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του σωματείου εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας των Γεν. Συνελεύσεων.
Εφόσον αντιληφθεί ότι απόλυση μέλους του Σωματείου έγινε για συνδικαλιστικούς λόγους, ανεξάρτητα από τη φαινομενική αιτιολογία από τον εργοδότη, οφείλει να συγκαλέσει Γεν. Συνέλευση για αντιμετώπιση της κατάστασης.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ον

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από τη σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνέλευσης, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. αποδειχθεί ότι παίρνει δημόσια θέση κατά απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκπίπτει από την ιδιότητά του με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, οπότε τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο αναπληρωματικός.

ΑΡΘΡΟ 23ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται σε κάθε αρχή ή ιδιώτη ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24ον

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το Σωματείο. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ. Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση.
Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός ο Αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις, ποτέ όμως με υπογραφές ή συμφωνίες με αρχή ή εργοδότη. Στη συνέχεια εντός 48 ωρών πρέπει να συγκαλέσει το Δ.Σ. για ενημέρωσή του και να καθορισθεί από κοινού συνέχεια ενεργειών και να γίνει έγκριση των πεπραγμένων υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Όταν πρόκειται για υπογραφή, αυτή αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από τη Γεν. Συνέλευση. Γενικώς πέρα από τη συλλογική ευθύνη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, για την προώθηση των διεκδικήσεων, για την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 25ον

Ο Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει τη σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, τα βιβλία περιουσίας του Σωματείου, τα βιβλία πρακτικών εφορευτικής και εξελεγκτικής επιτροπής και την αλληλογραφία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26ον

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα των εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο σωματείο και δίνει αποδείξεις εισπράξεων από διπλότυπο μπλοκ.
Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από 200 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Τράπεζα με απόφαση του Δ.Σ. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Δ.Σ και το ένταλμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου και υποβάλει κάθε δίμηνο στο Δ.Σ. πίνακα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ον

Ο αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα για κάθε εκδήλωση , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα .Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων του Δ.Σ. στον ημερήσιο Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή των εγγράφων στους αρμόδιους φορείς . Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικά με κάθε τι που αφορά τους εργαζόμενους στη Δημοτική Αστυνομία .

ΑΡΘΡΟ 28ον

Ο αναπληρωτής Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνει το γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο αναπληρωτής Ταμίας εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνει το ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 29ον

Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το Σωματείο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα δικαιώματα ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 30ον

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία εκτός του Δ.Σ. μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ.
Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου με συμπέρασμα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 31ον

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία αυτού και το αρχείο του περιέχονται στην κατοχή του οικείου Εργατικού Κέντρου, του οποίου τυγχάνει μέλος.

ΑΡΘΡΟ 32ον

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό Νόμο αυτού και τους ειδικούς νόμους περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 33ον

Το παρόν Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε συγκείμενο εκ 33 άρθρων εψηφίσθη ομοφώνως κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη την 21η Ιανουαρίου 2009.