Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Περί απογραφής συνέχεια

Περιορισμούς επιβάλλει με απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα με την απόφαση 43/5-7-2010, την οποία μπορείτε να βρείτε στο www.dpa.gr, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :
Μόνο στοιχεία αναγκαία και πρόσφορα για το σκοπό της μισθοδοσίας μπορούν να συλλεχθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Ως αναγκαία και πρόσφορα (με αναφορά στο Παράρτημα της ΚΥΑ) δεν μπορούν να θεωρηθούν ο βαθμός και η βαθμολογία του τίτλου σπουδών, το θέμα του διδακτορικού τίτλου, ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου και άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Τα στοιχεία τα σχετικά με τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις, τους επαίνους-μετάλλια κρίνονται καταρχήν μη αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού της μισθοδοσίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Από τις πειθαρχικές ποινές πρέπει να καταχωρείται μόνο η στέρηση αποδοχών, που συνδέεται με τη μισθοδοσία. Αν και κατά τη γνώμη ενός μέλους της Αρχής στο Παράρτημα της ΚΥΑ περιλαμβάνονται και άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού...............τα στοιχεία που αναφέρονται στην περιγραφή καθηκόντων, στις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην Ε΄ ομάδα της ηλεκτρονικής σελίδας απογραφής, υπό τον τίτλο Προτιμήσεις, πρέπει να αφαιρεθούν διότι ούτε προβλέπονται από το Παράρτημα της ΚΥΑ ούτε είναι αναγκαία και πρόσφορα για τη μισθοδοσία των απασχολουμένων του Δημοσίου.

Η Αρχή αποφαίνεται ότι: α) δεν πρέπει να συλλεγούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, κατά την απογραφή του προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τα στοιχεία που δεν συνδέονται με τη μισθοδοσία, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό και β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στο σκεπτικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός έξι μηνών από της εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως.

Από τα παραπάνω και μόνο αποσπάσματα επιβεβαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω προβλημάτων σε θέματα μέτρων ασφαλείας αλλά και σε μη πρότερη γνωμοδότηση της αρχής προστασίας δεδομένων η οποία επιλήφθηκε αυτεπάγγελτα αλλά και κατόπιν προσφυγών που κατατέθηκαν στις 27 και 28/6. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: