Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Νομοθετικό πλαίσιο για τη Δημοτική Αστυνομία: Μήπως χρειάζεται η επανεξέτασή του;

Άρθρο του δικηγόρου και καθηγητού συνταγματικού δικαίου στη σχολή ΔΑ Πτολεμαΐδας Κου Θαλή Μέλφου.

Πριν από λίγες μέρες σε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης συζητήθηκε προσφυγή υποψηφίου για τη Δημοτική Αστυνομία, ο οποίος δεν περιλήφθηκε στους επιτυχόντες (παρότι από τα τυπικά προσόντα του είχε συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τους επιτυχόντες), λόγω της πρόβλεψης του νόμου ότι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου στον οποίον είναι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 700 μόρια (ο προσφεύγων δεν είχε αυτές τις ιδιότητες). Σύμφωνα με την εισήγηση του δικαστή, η διάταξη που προβλέπει τη μοριοδότηση της εντοπιότητας είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες κρίσιμες διατάξεις που σχετίζονται είτε με το διορισμό στη Δημοτική Αστυνομία, είτε με τη μετάταξη σε άλλο Δήμο έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα, έχουν κριθεί ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα:
 

1. Η ποσόστωση 15% σε βάρος των γυναικών (ήδη έχει καταργηθεί).
2. Ο καθορισμός κοινών επιδόσεων για άνδρες και γυναίκες στα αθλήματα.
3. Το ελάχιστο όριο αναστήματος ως απαραίτητο προσόν για το διορισμό.
4. Η απαγόρευση της μετάταξης πριν από την πάροδο οκταετίας.


Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσφατη εγκύκλιό του παραδέχθηκε ότι ο, μέχρι πρότινος, αποκλεισμός υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι για την πιστοποίηση της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ υπέβαλαν τίτλους σπουδών ανώτερης κατηγορίας, ήταν παράνομος. Ωστόσο, επί χρόνια δεκάδες υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ σε προκηρύξεις (και) της Δημοτικής Αστυνομίας αποκλείστηκαν, με απόφαση της επιτροπής της κάθε Περιφέρειας, επειδή για την πιστοποίηση της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ υπέβαλαν τίτλους σπουδών ανώτερης κατηγορίας, παρότι ούτε στο νόμο, ούτε στην προκήρυξη υπήρχε τέτοια απαγόρευση. Ήδη, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδότησή του έκρινε ότι εφόσον υποβληθούν αιτήσεις από υποψηφίους που τέθηκαν εκτός πινάκων για το λόγο αυτό, οι Περιφέρειες είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε ανασύνταξη των πινάκων.


Υπάρχουν επίσης και άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι «ύποπτες» για αντισυνταγματικότητα, όπως π.χ. αυτή που απαγορεύει την απόσπαση στους Δημοτικούς Αστυνομικούς ακόμη και αν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι.


Η μαζική αυτή κήρυξη ως αντισυνταγματικών μιας σειράς διατάξεων μέσα σε ελάχιστα χρόνια, αποκαλύπτει την προχειρότητα με την οποία συστάθηκε ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας στη χώρα μας, τουλάχιστον σε νομοθετικό επίπεδο. Έτσι:
- Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού ορίστηκαν κατ’ απομίμηση της αντίστοιχης νομοθεσίας για την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα το βάρος να δοθεί στα σωματικά προσόντα, σε βαθμό μάλιστα τόσο υπερβολικό, ώστε τελικά να μην καλύπτονται όλες οι θέσεις. Στις προκηρύξεις που εκδόθηκαν από το 2006 και μετά, πολλές θέσεις παρέμειναν κενές, επειδή οι υποψήφιοι δεν κατάφεραν να πετύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες. Αντίθετα, εξακολουθεί να αγνοείται το γεγονός ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει πρωτίστως διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες απαιτούν οι υποψήφιοι να διαθέτουν και άλλου τύπου προσόντα.
- Εξάλλου, η Δημοτική Αστυνομία επιφορτίστηκε με ένα ευρύτατο φάσμα αρμοδιοτήτων. Η αποτελεσματική άσκηση τόσο πολλών και ετερόκλητων αρμοδιοτήτων προϋποθέτει όμως, μεταξύ άλλων, γνώση της αντίστοιχης ειδικής νομοθεσίας και, κυρίως, επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Το πρώτο θα έπρεπε να αποκτάται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας. Δυστυχώς, το περιεχόμενο των μαθημάτων απέχει αρκετά από το να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αυριανών Δημοτικών Αστυνομικών. Ως προς το δεύτερο, το πρόσφατο πάγωμα των προσλήψεων και στους Δήμους συνεπάγεται ότι οι κενές οργανικές θέσεις δεν πρόκειται να καλυφθούν, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον
- Στα θέματα των υπηρεσιακών μεταβολών (μετατάξεις, αποσπάσεις κλπ.), για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν ισχύουν οι περισσότερες από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που ισχύουν για τους λοιπούς δημοτικούς υπαλλήλους, με συνέπεια η μετάταξη και η απόσπαση να τείνουν να γίνουν άγνωστες έννοιες για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, ακόμη και αν αποδεδειγμένα συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι.
-
Υπάρχουν επίσης διατάξεις οι οποίες παραμένουν κενό γράμμα, όπως αυτή για την υποχρέωση του κάθε Δήμου να παρέχει νομική συνδρομή, ή η πρόσφατη για τη μετάταξη των Δημοτικών Αστυνομικών που είχαν διοριστεί πριν από το π.δ. 23/2002.

Τέλος, δεν λείπουν και οι κραυγαλέες αντιφάσεις, όπως π.χ. το «ερμαφρόδιτο» νομικό καθεστώς των εκπαιδευόμενων Δημοτικών Αστυνομικών, για τους οποίους ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις έννομες συνέπειες, εντούτοις αμείβονται με 288 € το μήνα. Η μείωση των αποδοχών εδώ και 2 χρόνια (έως το 2008 οι εκπαιδευόμενοι λάμβαναν τις αποδοχές του εισαγωγικού Μ.Κ.) έγινε, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, «για λόγους ισότητας, [προκειμένου] να υπάρξει εξίσωση στο ποσό που λαμβάνουν οι πάσης φύσεως εκπαιδευόμενοι σχετικών παραγωγικών σχολών». Εκτός του ότι το νομικό καθεστώς των εκπαιδευόμενων Δημοτικών Αστυνομικών δεν ταυτίζεται με αυτό των εκπαιδευόμενων των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ., και μόνον η μείωση των αποδοχών για λόγους ισότητας (!) συνιστά πρωτοφανή περίπτωση εξίσωσης των αποδοχών προς τα κάτω.


Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη Δημοτική Αστυνομία, αφού ληφθεί υπόψη και η νομολογία των δικαστηρίων, ώστε να εξαλειφθούν οι, ουκ ολίγες, αντισυνταγματικές διατάξεις, αλλά και να προσαρμοστεί η νομοθεσία στις πραγματικές συνθήκες. Ενδεικτικά:
- Θα ήταν χρήσιμο να εκλογικευτούν οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να είναι εφικτό να ασκηθούν πράγματι από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό.
- Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού των Δημοτικών αστυνομικών θα πρέπει να συνάδουν με τη φύση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
- Οι προϋποθέσεις μετάταξης και απόσπασης των Δημοτικών Αστυνομικών θα πρέπει να εναρμονιστούν με αυτές των υπόλοιπων δημοτικών υπαλλήλων.
- Είναι αναγκαίο να επανακαθορισθεί το περιεχόμενο των σπουδών στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και να αναθεωρηθεί η ίδια η λογική τους.
- Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης θα έπρεπε να γίνεται αποκλειστικά στις Δημοτικές Αστυνομίες και όχι σε αστυνομικά τμήματα.


Εκτός από τις νομοθετικές παρεμβάσεις, θα ήταν καλό να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας και να δοθεί έμφαση στην κοινωνική του διάσταση, ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία με αποκλειστική αρμοδιότητα την έκδοση κλήσεων για παράνομο παρκάρισμα, όπως νομίζουν σήμερα οι περισσότεροι πολίτες.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΘΕΟΔΩΡΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ!!!ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ???
ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ!!!ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ???
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ???

Ανώνυμος είπε...

ΘΑΛΗ ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΡΕ ΜΠΑΜΠΗ! ΟΧΙ ΘΕΟΔΩΡΟ.

Ανώνυμος είπε...

.....μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες κρίσιμες διατάξεις που σχετίζονται είτε με το διορισμό στη Δημοτική Αστυνομία, είτε με τη μετάταξη σε άλλο Δήμο έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα, έχουν κριθεί ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα:
.................................
4. "Η απαγόρευση της μετάταξης πριν από την πάροδο οκταετίας".

Πότε έγινε αυτό? Γιατί από ότι ακούμε από συναδέλφους τώρα τελευταία, για τα δικαστήρια που αφορούν μετατάξεις, ΤΖΙΦΟΣ η δουλειά!

Θεοδ. Θ. είπε...

Συνάδελφε υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις που δικαίωσαν συναδέλφους οι οποίοι προσέφυγαν κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων που αρνήθηκαν τη μετάταξη τους λόγω οκταετούς υποχρεωτικής παραμονής στο δήμο πρόσληψης.Για την ύπαρξη των αποφάσεων έχουμε ενημερώσει μέσω της Γ.Σ του Σωματείου τον Ιανουάριο αλλά και μέσω e-mail σε όποιο συνάδελφο ζήτησε πληροφορίες.
Αν θέλεις μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω mail για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανώνυμος είπε...

γιατι το υπ.εσ. δεν τα βλεπει αυτα? οπως λενε οι τοπικοι βουλευτες, ολα ειναι θεμα μιας απλης τροπολογιας...

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δεν το αφήνει η ΚΕΔΚΕ συνάδελφε. Η στάση της ΚΕΔΚΕ είναι όποιος θέλει ας κάνει δικαστήριο και ας δικαιωθεί. Νοιάστηκαν ποτέ οι δήμαρχοι για τη νομιμότητα;

Ανώνυμος είπε...

Ωστε η ΚΕΔΚΕ μπλοκαρει εξελιξεις και αναγκαζει ανθρωπους να προσφευγουν σε δικαστηρια με κοστος ψυχικο και οικονομικο! Κωλοδημαρχοι, θα ερθει η ωρα σας! Αλλα και το υπουργειο ειναι αυτο που λεμε "γαμω τα υπουργεια σας!"

Ανώνυμος είπε...

Τώρα το είδα και φρίκαρα (Μάλλον μόνο εγώ):
Δηλαδή με τα παρακάτω συμφωνείτε να καταργηθούν;
2.Ο καθορισμός κοινών επιδόσεων για άνδρες και γυναίκες στα αθλήματα.
3. Το ελάχιστο όριο αναστήματος ως απαραίτητο προσόν για το διορισμό.
Γιατί να ξέρετε με αυτούς θα κάνετε μαζί υπηρεσίες και ώς συνήθως θα αρχίσουν τα είμαι κοπέλα, φοβάμαι βράδυ, δεν με αφήνει ο άντρας μου, έχω παιδιά, ειμαι κοντός, είμαι χοντρός είμαι αγύμναστος, πονάει η μέση μου κ.τ.λ. με αποτέλεσμα να τρώνε το παλούκι παλι οι λίγοι ήρωες.
Αν είστε διατεθειμένοι να γίνετε "ήρωες" μπράβο σας ρωτήστε - ενημερώστε όμως και τους υπόλοιπους να ξέρουν τι έρχετε