Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Σήμερα απεργούμε...

Υπενθυμίζουμε τους λόγους, σύμφωνα πάντα με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για τους οποίους σήμερα (ξανα)απεργούμε :

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, σε υλοποίηση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για την συνέχιση των παρεμβάσεων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που ξεκίνησε με τη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίστηκε με το φορολογικό, ακολουθεί το εργασιακό και πιθανότατα θα ολοκληρωθεί με νέα μέτρα που θα μειώσουν περαιτέρω το εισόδημά μας, θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δράσουν πιο συντονισμένα και αγωνιστικά.

Γι’ αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση των εργαζομένων για τις επιπτώσεις των μέτρων της κυβέρνησης καθώς ο αγώνας μας για την κατάργηση στην πράξη των κοινωνικά άδικων φορολογικών επιβαρύνσεων και της γενικότερης «επίθεσης» σε βάρος του εισοδήματός μας θα είναι όπως φαίνεται διαρκείς.

Σύμφωνα με το Ν. 3833/2010 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 40/15-3-2010, «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης» και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: 2/14924/0022/1-4-2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010», οι μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

1. Μειώνονται τα επιδόματα, αποζημιώσεις και οι αμοιβές γενικά κατά 12% των μονίμων υπαλλήλων και των εργαζομένων Αορίστου Χρόνου που αμείβονται με το Ν. 3205/2003, όπως ισχύει (μισθολόγιο). Στις μειώσεις περιλαμβάνονται:
- Τα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης από 365,00 ευρώ το μήνα διαμορφώνονται στα 321,00 ευρώ.
- Περιορίζεται το ειδικό επίδομα απασχόλησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. Α6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει. Το ειδικό επίδομα της β’ περίπτωσης από 150,00 ευρώ μηνιαίως διαμορφώνεται στα 132,00 ευρώ.
Το ειδικό επίδομα της γ’ περίπτωσης από 110,00 ευρώ μηνιαίως διαμορφώνεται στα 96,80 ευρώ.
Της μείωσης εξαιρείται η α’ περίπτωση δηλ. οι εργαζόμενοι που τους καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 170,00 ευρώ.
- Στη μείωση του 12% υπάγονται επίσης το επίδομα πληροφορικής, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών.

Η μείωση του 12% στα επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά ισχύει και στους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου) που δεν αμείβονται με το Ν. 3205/2003 αλλά με τη Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Σε όλους τους ανωτέρω εργαζόμενους τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά ποσοστό 30% αντίστοιχα.


Οι περικοπές αυτές που προβλέπονται
στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010 ισχύουν από 1-1-2010 σύμφωνα με το άρθρο 20 του ανωτέρω Νόμου και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2010 μέχρι την εφαρμογή του Νόμου, παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του Νόμου μηνών ως εξής:
α. Για ποσά μέχρι 150,00 ευρώ εφάπαξ.
β. Για ποσά μέχρι 300,00 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
γ. Για ποσά μέχρι 600,00 ευρώ σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
δ. Για ποσά μέχρι 1.000,00 ευρώ σε οχτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι 31-12-2010.

Με το άρθρο 6, της παρ. 3 του Ν. 3833/2010 ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης από εξήντα (60) ώρες περιορίζεται στις σαράντα (40) ώρες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1-3-2010.

Από τις μειώσεις του Ν. 3833/2010 εξαιρούνται τα επιδόματα:
- Της οικογενειακής παροχής.
- Των μεταπτυχιακών σπουδών.
- Των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Του κινήτρου απόδοσης.

Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εξαιρούνται από τη μείωση τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.
Αν στο συγκεκριμένο προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές,
οι πάσης φύσεων αποδοχές μειώνονται κατά 7%.

Συνάδελφοι,

Οι μειώσεις στις αποδοχές μας με τα πιο πάνω μέτρα θα είναι για το 2010 κατά μέσο όρο δύο (2) μισθοί.

Και αυτά συμβαίνουν όταν τα Μ.Μ.Ε. σκόπιμα αποκρύβουν
την πραγματικότητα ότι οι ΕΛΛΗΝΕΣ εργαζόμενοι είναι ΟΥΡΑΓΟΙ σε μισθούς και συντάξεις.

Τα στοιχεία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών όσο και των δικών μας είναι αποκαλυπτικά, καθώς έχουμε τις μικρότερες αποδοχές, μεγαλύτερη φορολογία και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (με χαμηλές συντάξεις και χαμηλού επιπέδου παροχές υγειονομικής περίθαλψης) όταν την ίδια ώρα πληρώνουμε σε τιμές Βρυξελλών για τις αγορές καταναλωτικών αγαθών.

Τα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι:

• Οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονται στο 51% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και οι μέσες αποδοχές στο 73%.
• Οι συντάξεις βρίσκονται στο 55% του μέσου όρου της Ευρωζώνης
• Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων κινείται στο 83% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.
• Η φορολόγηση των κερδών από 19,9% μειώθηκε στο 15,9% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 33%.
• Η φορολόγηση των μισθωτών από 34,5% αυξήθηκε στο 35,5% ενώ στην Ευρωπαϊκή ένωση ο μέσος όρος είναι στο 36,4%
• Το μέσο δηλωθέν εισόδημα του 2008 ήταν 16.000 ευρώ για μισθωτούς – συνταξιούχους και 13.000 ευρώ για εμπόρους – βιομηχάνους.
• Η φορολόγηση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι ίδια με αυτήν του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ η φορολόγηση των κερδών βρίσκεται στο μισό του μέσου όρου της Ευρωζώνης.
• Το επίπεδο των ασφαλιστικών εισφορών στη χώρα μας παραμένει από τα υψηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ (το σύνολο φόρων και εισφορών αντιστοιχεί στο 42,3% του μισθού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 37,7%).

Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι το 2008 υπήρξε μείωση των αποδοχών λόγω ενσωμάτωσης μέρους του κινήτρου απόδοσης στους Βασικούς Μισθούς και αυξήθηκαν οι κρατήσεις, ενώ το 2009 υπήρξε πάγωμα των αποδοχών μας.Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ΟΛΟΙ το μέγεθος της πραγματικής μείωσης του εισοδήματός μας.

Γι’ αυτό τα μέτρα που ανακοίνωσε και εφαρμόζει η κυβέρνηση πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Το πάγωμα και η μείωση των μισθών και επιδομάτων θίγει ΟΛΟΥΣ.

Γι αυτό πρέπει η αντίδρασή μας να είναι ΕΝΩΤΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ, και ΔΥΝΑΜΙΚΗ καθώς δεν αντέχουμε άλλες θυσίες, δεν μπορεί να πληρώνουν διαρκώς οι ίδιοι. Το βάρος της οικονομικής κρίσης ανήκει πλέον στους προνομιούχους, τους φοροφυγάδες, τους μεσάζοντες και στους έχοντες.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αντιμετωπίσει ΑΜΕΣΑ την πολιτική που αποσκοπεί ή αντικειμενικά οδηγεί στην πιο ακραία εκδοχή, την προπαγάνδα που με θράσος, προκλητικά προετοιμάζει, δηλώνει τη μαύρη λίστα για το ολοκαύτωμα των δικαιωμάτων (όσων έχουν απομείνει) των ανέργων, των νέων, των συνταξιούχων, των μισθωτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Καθώς η εμπλοκή του Δ.Ν.Τ. για την αντιμετώπιση «του μεγέθους του Δημόσιου Χρέους» και το νέο δόγμα που διαμορφώνεται για «μονόδρομο» λήψης νέων επώδυνων και σκληρών μέτρων, αφού τα πρόσφατα μέτρα βάθυναν την ύφεση και επομένως την κρίση. Οι θυσίες δεν «εξευμένισαν» τις αγορές με μοναδικό αποτέλεσμα: Τη μεταφορά πόρων και κεφαλαίων από τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και τους αγρότες, στις θυρίδες των Τραπεζιτών και των πλουσίων.

Να αντιμετωπίσουμε τη νέα επίθεση που κορυφώνεται με την συνέχιση πολιτικών πολλαπλής ανισοκατανομής εισοδημάτων, δικαιωμάτων και πλούτου, υπέρ ορισμένων και λίγων, σε βάρος της μισθωτής εργασίας, των μικρομεσαίων, των νέων, αυξάνει την κρίση, την ύφεση και τα αδιέξοδα.

Γι’ αυτό χρειάζεται σθεναρή
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.
Κοινωνικοί αγώνες και μέτωπο, άνοιγμα νέων, ενωτικών, ευρύτερων πεδίων δράσης.

Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, συμμετέχουμε στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στις 11.00 το πρωί στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ την ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, Διεκδικούμε και Απεργούμε την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ και κλιμακώνουμε στη συνέχεια.

Μπορούμε με τον ΑΓΩΝΑ μας να σταθούμε φραγμός, να ανατρέψουμε άδικες και καταφανώς δυσανάλογες «προσαρμογές», να επαναφέρουμε, να διευρύνουμε δικαιώματα.
Η μαζικότητα, η ενότητα και η δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων, είναι καθοριστική για την επιτυχία και την συνέχιση του αγώνα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: