Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Υ.Α.11559/05.03.2004)

3 σχόλια:

Γιάννης είπε...

Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε γιατί υπάρχει σύγχυση: Αυτός ο Κανονισμός Λειτουργίας εκδόθηκε κατ' επιταγή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 14 του Π.Δ. 23/2002. Το συγκεκριμένο άρθρο καταργήθηκε με την έκδοση του ν.3731/2008, με συνέπεια την εκ των πραγμάτων κατάργηση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Περαιτέρω, μία από τις πολλές αστοχίες του ν.3731/2008 και των εμπνευστών του είναι ότι δεν προβλέπει Κανονισμό Λειτουργίας. Από τη στιγμή που ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας δεν παρέχει εξουσιοδότηση για έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας, τέτοιος Κανονισμός δεν δύναται να εκδοθεί ούτε στο μέλλον με υπουργική απόφαση. Απαιτείται τροποποίηση του νόμου. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάρτηση του παλαιού Κανονισμού Λειτουργίας είναι πιθανό να δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση.
Γ.Κ. - Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

petran είπε...

Αυτή είναι η μία άποψη. Ότι δηλαδή όταν καταργείται το βασικό νομοθέτημα τότε "πεθαίνουν" μαζί του και τα κατ' εξουσιοδότηση νομοθετήματα.

Νομικά όμως μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα κ το αντίθετο.
Ειδικότερα, ο 3731/08 στο άρθρο 17 που αφορά τις καταργούμενες διατάξεις, καταργεί κάθε γενική ή και ειδική διάταξη που αντίκειται. Η διάταξη που αφορά την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας δεν αντίκειται, δεν έρχεται σε αντίθεση με κάποια σχετική διάταξη του 3731/08. Απλά όπως αναφέρεται ορθά ο 3731/08 το αφήνει κενό.
Εφόσον Δεν καταργήθηκε το σύνολο των άρθρων του 23/2002 τότε μπορεί να σταθεί και η παραπάνω ερμηνεία.

Νομίζω όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται η λελογισμένη και ρεαλιστική επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, μαζί με πολλά άλλα φυσικά

Γιάννης είπε...

Μα φυσικά είναι απαραίτητος ένας Κανονισμός Λειτουργίας, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο ν.3731/2008.

Το άρθρο 17 έχει ως εξής:
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων καταργείται, πλην των ρυθμίσεων του άρθρου 15 του π.δ. 23/2002, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος.

Πέρα λοιπόν της ανυπαρξίας εξουσιοδοτικής διάταξης, έχει πάψει να ισχύει ο Κανονισμός και λόγω του άρθρου 17. Και φυσικά η ύπαρξη κανονισμού αντίκειται στις διατάξεις του ν.3731 που δεν τον προβλέπουν. Ο Κανονισμός Λειτουργίας ορίζει υπεύθυνο βάρδιας, ο ν.3731 προβλέπει ειδική ιεραρχία. Οι αντιφάσεις είναι πολλές.

Περαιτέρω, στο Δήμο Αθηναίων δεν υφίσταται Κανονισμός Λειτουργίας. Με την ισχύ του ν.3731/2008 θεωρήθηκε καταργημένος, αν και τυπικά ουδέποτε είχε εφαρμοστεί σωστά.