Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ενημερωτικό έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την ένταξη του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. στο Ε.Τ.Ε.Α.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 15
Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Την υποχρεωτική ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των Τομέων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. καθώς και του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 προβλέπει το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 256/31-12-2012.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976/2-1-2013) αναφέρει ότι, με την παρ.1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι από 1-1-2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) τα Ταμεία και οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο Ε.Τ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4052/2012 (Α΄41), εφόσον μέχρι 31-12-2012: α. Δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν.3029/2002 (Α΄160) ή β. Έχουν υποβληθεί και απορριφθεί.

Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου μας, η προθεσμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών παρατείνεται έως την 28-2-2013.

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας το επόμενο χρονικό διάστημα έχει να κάνει με τους πιο κάτω τομείς:

1. Την υπεράσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Επικουρικής Ασφάλισης και την προσπάθεια της αλλαγής του χαρακτήρα της από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.

2. Την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας νέας καταλήστευσης των αποθεματικών και της μείωσης των παροχών (Επικουρική Σύνταξη του Τομέα).

3. Τη συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία Ε.Τ.Ε.Α. για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Τις επόμενες ημέρες η Εκτελεστική Επιτροπή θα παραλάβει και την αναλογιστική μελέτη, για την οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: