Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ.Α.Θ.


ΥΠΟΨΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Σύντομο Ιστορικό:

Ο 3731/2008 προέβλεπε θέσεις Υποδιευθυντή, Τμηματαρχών β’ και Εποπτών, οι οποίες όμως δεν προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του 4024/2011 σύμφωνα με τη σχετική αναφορά του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.4024 με την οποία καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του ν.4024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν.4024/2011, άρθρο 7, παράγραφο 5, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των διαρθρωτικών δομών του Δημοσίου και της εξοικονόμησης κονδυλίων από τη μείωση-συγχώνευση των θέσεων ευθύνης -που συνεπάγονται μισθολογικό κόστος, τα υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προϊστάμενων μετά την παρέλευση και της νέας προθεσμίας που δόθηκε για έκδοση ειδικών προεδρικών διαταγμάτων (σε συνδυασμό το άρθρο 1 παρ. 12 του ν.4038/2012 η προθεσμία εξέπνευσε στις 2 Μαίου 2012), καταργούνται και σε αντικατάσταση αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραπάνω νόμου. Κατά συνέπεια εφόσον δεν έχει εκδοθεί ειδικό Π.Δ., οι διατάξεις ιεραρχίας που προβλέπει ο Ν.3731/2008 καταργούνται οριστικά και στα οργανογράμματα των εκάστοτε Δήμων θα πρέπει να διαγραφούν οι θέσεις Υποδιευθυντών, Τμηματαρχών Β΄ και Εποπτών.

Παρατηρήσεις Σ.Δ.Α.Θ. επί του Ν.3731Πρώτον

Στο σημείο αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη δυσφορία μας για ορισμένες διατάξεις του Ν.3731 τις οποίες θεωρούμε αντισυνταγματικές ως προς τη νομιμότητά τους και ανήθικες ως προς τη σκοπιμότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανισονομίας που επέβαλε στην πράξη ο συγκεκριμένος νόμος, αποτελεί το άρθρο 8 παρ.6 το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ να επιλεχθούν για τη θέση του Επόπτη Δημοτικής Αστυνομίας ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας και τυπικών προσόντων!


Για να το σχηματοποιήσουμε ένας υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και διδακτορικό στη διοίκηση επιχειρήσεων δε θα μπορούσε να επιλεγεί για τη θέση του επόπτη σε αντίθεση με έναν υπάλληλο κατηγορίας Δ.Ε. που έχει συμπληρώσει 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον τότε οριζόμενο ως βαθμό Γ΄!


Επειδή ανάλογες νομοθετικές εμπνεύσεις προσβάλλουν τα χρηστά ήθη διοίκησης, το σύνταγμα και την κοινή λογική, θεωρούμε πως τα οριζόμενα από το Ν.4024 δε χρήζουν ειδικής αναθεώρησης για την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Η Δημοτική Αστυνομία άλλωστε εάν στην ειδική στολή, στις ειδικές αρμοδιότητες, στο ειδικό πειθαρχικό και στην ειδική εκπαίδευση προστεθεί και μια ειδική ιεραρχία, σε καμιά περίπτωση δε θα μπορέσει να λειτουργήσει στο γενικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. καθώς πέρα από τις διαπροσωπικές σχέσεις δε θα υπάρχουν κοινά σημεία διεκδικήσεων.


Θεωρούμε παράλληλα τις όποιες ιεραρχίες έχουν οριστεί μετά την έκδοση του Ν.4024 και σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν.3731 παράνομες και θεωρούμε ότι συντρέχουν λόγοι απόλυτης ακυρότητας των αποφάσεων του Δήμου σχετικά με την πρόβλεψη των συγκεκριμένων θέσεων και την κατάληψή των από υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικού ένστολου προσωπικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα οφείλουμε να δώσουμε στην μέχρι και σήμερα σταθερά αρνητική στάση της ΠΟΕ ΟΤΑ στο θέμα της ειδικής ιεραρχίας των δημοτικών αστυνομικών.

Δεύτερον

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω θέσεις ευθύνης μέχρι και σήμερα είναι μη αμειβόμενες. Το προσωπικό που επωμίζεται το βάρος των αποφάσεων και των πιέσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του έχει πλέον εξαντλήσει κάθε περιθώριο αναμονής.


Το Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι οι κραυγές αγωνίας για την αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας χωρίς ειδική ιεραρχία αποτελεί πρακτική θέσπισης προϋποθέσεων τεχνητού αδιεξόδου. Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας εδράζεται στη συναίσθηση του καθήκοντος των Δημοτικών Αστυνομικών έναντι του εαυτού τους και του κοινωνικού συνόλου και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να συνδέεται με πρακτικές κατασταλτικού ελέγχου και αστυνόμευσης συνειδήσεων.Τρίτον

Το ΣΔΑΘ είναι κάθετα αντίθετο με οποιαδήποτε προοπτική χρήσης των καταργηθέντων διατάξεων του 3731/08 περί ιεραρχίας, ως μεταβατικού νομοθετήματος με επίφαση την «προσωρινή» κάλυψη του «κενού» διοικητικής λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας.

Εν τέλει ο Ν.4024 ορίζει με σαφήνεια α) προϋποθέσεις (προϋπηρεσία, αντικειμενικά προσόντα, αξιολογήσεις κ.α.) και β) ειδική αμοιβή για τη θέση των Τμηματαρχών.

Αντί λοιπόν να αναπολούμε νομοθετικές διατάξεις που διαιωνίζουν την ανισονομία και την αναξιοκρατία, καλούμε τους υπεύθυνους του κάθε Δήμου να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του Ν.4024 και να διαρθρώσουν τις εκάστοτε Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας αυξάνοντας τις νόμιμες θέσεις των Τμηματαρχών.

Συνοψίζοντας το Σ.Δ.Α.Θ. παρουσιάζει τέσσερις βασικούς απαράβατους άξονες για το ζήτημα της ιεραρχίας της Δημοτικής Αστυνομίας:  1. Απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/11 για τις θέσεις ευθύνης ως βάση συζήτησης,
  2. Υιοθέτηση των αντικειμενικών κριτηρίων για την μέθοδο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης,
  3. Θεσμοθετημένη, εξασφαλισμένη και σαφώς προσδιορισμένη (μη εξαρτώμενη από διευκρινιστική ΚΥΑ ή άλλη κανονιστική πράξη) αμοιβή των θέσεων ευθύνης,
  4. Επικαιροποίηση και χρήση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας για την κάλυψη των όποιων απαιτήσεων εξωτερικού συντονισμού και προστασίας των συναδέλφων.

Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: