Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Απαντητικό έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντικύρας σχετικά με τη καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γ. Διέυθυνσης των ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αθήνα, 19/9/2012
Αριθ.Πρωτ.: 2/64587/0022/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19/9/2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2/64587/0022/
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ


ΠΡΟΣ:     Δήμο Διστόμου
Αράχωβας-Αντίκυρας
10ης Ιουνίου 28
Τ.Κ.32005 Δίστομο

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 8808/31-8-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄), δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στις εν λόγω θέσεις ευθύνης ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου.

Συνεπώς, στους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι προϊστάμενοι Τμήματος και ασκούν ταυτόχρονα καθήκοντα αναπληρωτή Διευθυντή ή με ανάθεση, λόγω κένωσης της οικείας θέσης δύναται να καταβληθεί η αμοιβή τόσο για την υπερωριακή απασχόληση που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 48 (αμοιβή για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες) όσο και αυτής που προβλέπεται στις παρ.1 και 4 του άρθρου 49 του ν.3584/2007.

Εξάλλου, στους υπαλλήλους που είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης και ασκούν ταυτόχρονα και καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή μπορεί να καταβληθεί η αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση που προβλέπεται στις παρ.1 και 4 του άρθρου 49 του ν.3584/2007, ενώ αντίθετα δε μπορεί να καταβληθεί η αμοιβή για αυτήν που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η πρόσθετη αυτή υπηρεσία του άρθρου 49 του προαναφερόμενου νόμου δεν συνδέεται με τη θέση του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γεν. Διεύθυνσης και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 η οποία δεν επιτρέπει την καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α.
Π. Ξένος
Εσωτ.Διαν.: Δ22-Β
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: