Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Δεν αναστέλλονται οι άδειες των Δημοσίων, Υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. λόγω εκλογών

Τις αλλάγες στην χορήγηση αδειών την περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών  (νόμος 3852 - Πρόγραμμα "Καλλικράτης") "υπενθύμιζει" το ΥΠ.ΕΣ με την αρ. 23/ 3 Σεπτεμβρίου 2010 εγκύκλιό του. Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. επιτρέπεται πλέον να λαμβάνουν κανονική άδεια εντός του μηνός ακριβώς πριν την ημερομηνία των εκλογών, αντίθετα με ότι γινόταν παλαιότερα.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής :


ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Εγκύκλιος αριθ: 23

Θέμα: Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.

Ενόψει της διενέργειας των προαναφερόμενων εκλογών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>> που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.
Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π. και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προσεχών εκλογών.

2. Από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ότι το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου και αν πρόκειται για νέο δήμο, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και των κοινοτήτων που καταργούνται και συνενώνονται στο νέο αυτό δήμο. Επίσης δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους αντίστοιχους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄) της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, στρατιωτικοί κ.λπ. ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές στον τόπο όπου υπηρετούν με βάση την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (καταστάσεις) δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Συνεπώς, οι ανωτέρω εκλογείς (στρατιωτικοί κ.λπ.) για να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010, πρέπει να μεταβούν στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

4. Επίσης, από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
. Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι για όσους δεν ψηφίζουν στις προσεχείς εκλογές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 117 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π. Δ 96/2007).

5. 'Υστερα από τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να εκδόσετε σχετικές οδηγίες και εντολές στις υπηρεσίες και μονάδες της αρμοδιότητάς σας, με σκοπό να διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους για να μεταβούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στους δήμους και τις κοινότητες στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, με τη χορήγηση σ΄ αυτούς, ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για τη μετάβασή τους στον τόπο που θα ψηφίσουν και την επιστροφή τους, χωρίς η άδεια αυτή να υπολογιστεί στην κανονική άδεια.
Ανάλογες οδηγίες και εντολές σας παρακαλούμε ν΄ απευθύνετε και στα εποπτευόμενα από σας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις τράπεζες, ώστε οι υπηρεσίες τους να διευκολύνουν υπαλλήλους που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και θα πρέπει να μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους.
Οι ανωτέρω διευκολύνσεις εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

6. Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 139 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄)

7. Τέλος, ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή αναλόγων διευκολύνσεων στους εκλογείς - εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος εγγράφου , προβαίνοντας στις κατά την κρίση του αναγκαίες ρυθμίσεις.

Η παρούσα εγκύκλιος δημοσιεύεται και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: