Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία: Νέα εγκύκλιος για την απόδειξη γνώσης υπολογιστών μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Νέα δεδομένα προκύπτουν όσον αφορά τις προσλήψεις  στην Δημοτική αστυνομία, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετα από καταγγελίες υποψηφίων  διαγωνισμού του 2008 της Περ. Αττικής που αποκλείστηκαν, λόγο μη αποδοχής από την πλευρά της Περιφέρειας,των τίτλων γνώσης πληροφορικης ή χειρισμου Η/Υ, ο συνήγορος το πολίτη ζήτησε τη συνδρομή της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κάλεσε την περιφέρεια να αποδεχθεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανεξαρτήτως των πτυχίων που επικαλούνται οι υποψήφιες για τον διορισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, διαβάστε παρακάτω το πόρισμα της Ανεξάρτητης αρχής  για το θέμα :

Περίληψη Πορίσματος - Μάιος 2010

Υποψήφιες για θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) στη δημοτική αστυνομία κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι αποκλείστηκαν άδικα από διαγωνισμό που προκήρυξε η περιφέρεια Αττικής το 2008. Οι εν λόγω υποψήφιες είχαν καταθέσει δικαιολογητικά απόδειξης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, τα οποία είχαν αποκτήσει από την παρακολούθηση τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανώτερης, δηλαδή, βαθμίδας εκπαίδευσης από την κατηγορία για την οποία είχαν υποβάλει υποψηφιότητα.
Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής προσωπικού, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην περιφέρεια Αττικής, , επισημαίνοντας ότι, η υποψηφιότητα για θέσεις ΔΕ δεν συνιστά από μόνη της νόμιμο λόγο απόρριψης των παραπάνω δικαιολογητικών. Άλλωστε οι τρόποι απόδειξης της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ προβλέπονται ρητώς τόσο στις διατάξεις του προσοντολογίου, όσο και στη σχετική προκήρυξη.

Αντί να αξιοποιήσει το πρώιμο στάδιο της διαδικασίας για τη διόρθωση του σφάλματος, η περιφέρεια Αττικής ενέμεινε στην απόρριψη των υποψηφίων. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη συνδρομή της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κάλεσε την περιφέρεια να αποδεχθεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανεξαρτήτως των πτυχίων που επικαλούνται οι υποψήφιες για τον διορισμό τους. Η περιφέρεια, ωστόσο, επικαλέστηκε αδυναμία λόγω της ολοκλήρωσης, εντωμεταξύ, της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων και υπέβαλε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το τελευταίο εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας η επανεξέταση των φακέλων των υποψηφίων. Η περιφέρεια επέλεξε να μην αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα επειδή είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε αυτό το πόρισμα, με το οποίο ζήτησε τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, προκειμένου, σε περίπτωση διεξαγωγής αντίστοιχων διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο μέλλον, να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά μη νόμιμου αποκλεισμού υποψηφίων.

Ανταποκρινόμενο θετικά στο πόρισμα του Συνηγόρου, το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία επισημαίνει ότι για την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ πρέπει να γίνονται δεκτοί όχι μόνον οι τίτλοι σπουδών που αντιστοιχούν στην κατηγορία προσωπικού για την οποία υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι αλλά και οι τυχόν προσκομιζόμενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτή των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 
πηγές :
Ιστολόγιο Δημοτικής αστυνομίας Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: